Please login/register to apply for this job.
1 Oct 2021

parmanetJob for Unemployed Vensters Coordinator Wanted Urgently

stellenbosch University – Posted by JobSeek24 Stellenbosch, Western Cape, South Africa

Job Description

Job for Unemployed Vensters Coordinator Wanted Urgently

Address/Locations: Stellenbosch, Western Cape

Job Type: Permanent

Employer: Stellenbosch University

Title: Vensters Coordinator

Deadline: 20 Dec 2021

Salary: Market Related

 

Short Description     

Our client is looking for an Assistant to start working urgently.

Duties

 • To oversee the budget and administer the financial processes and implement policies needed for workshops and other events (e.g. invoicing, payments, procurement and liaising with service providers);
 • To recruit student leaders (Connect Committee);
 • To oversee the coordinat of Vensters: implementing and executing the event (e.g. venues, security, general logistics);
 • To manage challenges and crises;
 • Continuously liaising with the CSC, the Connect Committee and external parties such as SU Woordfees, the municipality and campus security;
 • Building positive relationships within the team and with external parties;
 • To develope leadership, supervising leaders, and providing them with guidance and mentorship;
 • To be available for interaction and consultation with students;
 • Providing support in the development, training and facilitation of group discussions; workshops and training sessions;
 • To provide support in the development of appropriate interventions;
 • Handling relevant enquiries made in person, by e-mail or telephonically;
 • To administrative and general ad hoc tasks as required.
 • Toesighouding oor die begroting en die administrasie van die finansiële prosesse en implementeringsbeleide wat nodig is vir werksessies en ander geleenthede (bv. fakturering, betalings, aanskaffing en skakeling met diensverskaffers);
 • Werwing van studenteleiers (Connect-komitee);
 • Toesighouding oor die koördinering van Vensters: implementering en uitvoering van die geleentheid (bv. plekke, sekuriteit, algemene logistiek);
 • To bestuur uitdagings en krisisse;
 • Deurlopende skakeling met die SSG, die Connect-komitee en eksterne partye, soos die US Woordfees, die munisipaliteit en kampussekuriteit;
 • Bou positiewe verhoudings in die span en met eksterne partye;
 • Ontwikkel leierskap, hou toesig oor leiers, en voorsien hulle van voorligting en mentorskap;
 • Wees beskikbaar vir interaksie en konsultasie met studente;
 • To bied steun in die ontwikkeling, opleiding en fasilitering van groepsbesprekings, werksessies en opleidingssessies;
 • Bied steun aan die ontwikkeling van toepaslike ingrypings;
 • To hanteer navrae wat in persoon, per e-pos of telefonies gedoen word;
 • Administratiewe en algemene ad hoc-take soos nodig.

Job Requirements

 • Must have a Bachelor’s degree;
 • Must have at least two years’ proven experience with events management in a higher education environment;
 • At least two years’ experience of organising an event attracting a crowd over one thousand people;
 • Must have knowledge of legislation guiding a mass event;
 • Mus have at least two years’ experience in drafting and managing a budget.
 • ‘n Baccalaureus-graad;
 • Minstens twee jaar se bewese ervaring van geleentheidsbestuur in ‘n hoër-onderwys-omgewing;
 • Minstens twee jaar se ervaring van die organisering van geleenthede wat ‘n skarevan meer as ‘n duisend mense lok;
 • Kennis van die wetgewing waardeur massageleenthede gerig word;
 • Minstens twee jaar se ervaring in die opstel en bestuur van ‘n begroting.

Job for Unemployed Vensters Coordinator Wanted Urgently

APPLY NOW HERE

Endless.

196 total views, 1 today

Apply for this Job