Please login/register to apply for this job.
23 Aug 2021

parmanetJob for Unemployed Senior Horticulturist Wanted Urgently

Stellenbosch University – Posted by JobSeek24 Western Cape, South Africa

Job Description

Job for Unemployed Senior Horticulturist Wanted Urgently

Address/Locations:  Stellenbosch, Western Cape

Job Type: Permanent

Employer: Stellenbosch University

Title: Senior Horticulturist

Deadline: 25 Nov 2021

Salary: Market Related

 

Short Description     

Our client is looking for an Assistant to start working urgently.

Duties

 • To voortplanting, kweek en versorging van ‘n wye reeks potensieël-moeilike spesies deur gebruik te maak van bewysgebaseerde voortplanting- en versorgingsprotokolle vir ons bestaande diverse versameling en toekomstige bewaringsdoelwitte;
 • To koördinering, bestuur en kwaliteitsbeheer van tuinbou- en landskaperingstake van tuinpersoneel, interns en vrywilligers;
 • To ontwikkeling en opdatering van protokol gebaseer op ervaring, literatuur en eksperimente soos benodig;
 • To toegang tot, opdatering en bestuur van plantrekords op die botaniese versamelingsdatabasis van die tuin;
 • To direkte betrokkenheid by die daaglikse tuintake, soos byvoorbeeld voortplanting, kweek, inspeksie, natmaak, bemesting en pesbeheer, asook enige ander tuinverwante take;
 • To tuinbouadministrasie met die ondersteuning van die Administratiewe Beampte, bv. bestel van voorrade, toerusting, ens.;
 • To hulpverlening met bewaringswerk, van inligting en kommunikasie tot voortplanting en versameling van plantmateriaal in die veld;
 • To beperkte bestuur en interaksie met die publiek, met inbegrip van groepsbesoeke, asook hulp met plantverkope;
 • To samewerking met vennote en bewaringsagentskappe;
 • Hulpverlening met die ontwikkeling en samestelling van vertalings- en kommunikasie- materiaal.
 • To propagating, growing and taking care of a wide range of potentially difficult species using evidence-based propagation and care protocols for our existing diverse collection and future conservation objectives;
 • To coordinate, manage, and quality control of horticultural and landscaping tasks of garden staff, interns and volunteers;
 • To produce and update protocols based on experience, literature and experiments as required;
 • To access, update and manage plant records on the botanical collection database of the garden;
 • To direct involvement with daily garden tasks, for example propagation, growing, inspection, watering, fertilisation and pest control, as well as any other garden-related tasks;
 • To horticultural administration with the support of the Administrative Officer, e.g. ordering supplies, equipment, etc.;
 • To assist with conservation work, from information and communication to propagation and in-field plant material collection;
 • Limited management and interaction with the public, including group visits as well as assist with plant sales;
 • To collaborate with partners and conservation agencies;
 • To assist with developing and compiling interpretation and communication materials.

Key Requirements

 • Must have driejaar na-skoolse kwalifikasie in tuinbou met bewese ervaring in die voortplanting en kweek van verskillende Suid-Afrikaanse veldplantsoorte, OF ‘’n driejaar na-skoolse kwalifikasie in plantkunde, ekologie of bewaring, of soortgelyk, en bewese ervaring in die kweek van plante;
 • Must have die vermoë om selselmatig navorsing te doen, die toepassing en die aantekening van dikwels onduidelike en spesialis voortplanting en versorgingsprotokolle vir veldplante;
 • Must have bewarings- en ekologiese begrip van die Kaapse landskap en die vermoë om by te dra en ondersteuning te bied aan strategiese bewaringsingrypings;
 • ‘‘n Grondige kennis, met veldervaring, van plantdiversiteit en plant-identifisering in die algemeen en in die besonder tot die Kaap en Suid-Afrikaanse flora;
 • ‘‘n Stelselmatige en metodiese benadering tot werk;
 • Die vermoë om goeie interaksie met personeel en die algemene publiek vanuit verskeie diverse agtergronde te hê;
 • Must have goeie skriftelike en interpersoonlike kommunikasievaardighede;
 • Goeie rekenaarvaardigheid;
 • ‘‘n Liefde vir plante.
 • Must have 3-year post-school qualification in horticulture with proven experience in propagating and growing diverse wild South African plant species, OR a three-year post-school qualification in botany, ecology or conservation or equivalent, and proven experience in plant propagation and care;
 • Must have ability to systematically research, to apply and record often obscure and specialist propagation and care protocols for wild plants;
 • Must have conservation and ecological understanding of the Cape landscape, and the ability to contribute to and support strategic conservation interventions;
 • Must have sound knowledge of plant diversity and identification in general and the Cape and South African flora in particular, with field experience;
 • Must have a systematic and methodical approach to work;
 • Must have ability to interact with staff and the general public from very diverse backgrounds;
 • Must have good written and interpersonal communication skills;
 • Must have good computer literacy;
 • A love for plants.

Job for Unemployed Senior Horticulturist Wanted Urgently

APPLY NOW HERE

Endless.

376 total views, 1 today

Apply for this Job